Πίνακες επιλαχόντων και επιτυχόντων για την Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2022-23

Στο παρακάτω excel μπορείτε να δείτε την σειρά κατάταξης των μαθητών για την Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022-23. Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειράκλήρωσης για το κάθε φύλο με...