Το σχολείο

Το σχολείο μας βρίσκεται στο χώρο όπου λειτουργούσε η Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε το 1933 (με το νόμο 5802, Φ.Ε.Κ. 286/29-9-1933) και λειτούργησε μέχρι το 1990 (με μια διακοπή –από το 1971 μέχρι το 1974–οπότε συγχωνεύτηκε με την αντίστοιχη σχολή της Φλώρινας).

Όταν η Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης έπαυσε να λειτουργεί, την 1-7-1991 (όπως όλες οι Παιδ. Ακαδημίες της χώρας, με το ν. 1268, ΦΕΚ 87/Α και το Π.Δ. 24/1991,ΦΕΚ 9/Α), τα κτίρια και τα αρχεία της μεταβιβάστηκαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Α.Π.Θ. 

Η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των δασκάλων πραγματοποιούνταν στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2 εξαθέσια, 1 τριθέσιο και 1 μονοθέσιο) που συνέχισαν τη λειτουργία τους και μετά την κατάργηση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Με  την υπουργική απόφαση Φ.27/148/Γ1/160 (ΦΕΚ 96/14-2-1995) τα πρότυπα δημοτικά σχολεία μετατράπηκαν σε πειραματικά δημοτικά σχολεία, ενώ σε λειτουργία παρέμειναν τα δύο εξαθέσια και το ένα τριθέσιο σχολείο, με τις ονομασίες: 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ και 3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ. Αργότερα, με την υπουργική απόφαση 71338/Δ4 (ΦΕΚ 1573/27-6-2011) τα τρία πειραματικά δημοτικά σχολεία συγχωνεύθηκαν σε ένα με την επωνυμία 1ο 12/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ.

Σε κάθε τάξη του σχολείου μας, λειτουργούν δύο τμήματα.