Δράσεις ενίσχυσης των γνώσεων των εκπαιδευτικών και του ενδιαφέροντος των μαθητών για την Εκπαίδευση STEAM για την Αειφορία, την Αστρονομία και τη διαστημική επιστήμη